Mahir Nacar

Mahir Nacar

İŞ DENEYİMİ


·   İSTİHBARAT               İstihbarat Yönetmeni - www.sirketnews.com, İst.                        
01/06/2015 – 01/09/2017
İstihbarat Yönetmeni - Denizbank A.Ş. , İst.                                                                                   13/06/2011 – 02/01/2015

-       Olumsuz kayıt ve haber yığınını kredili işlemlerle ilişkilendirmek
-       Günlük medya ve risk izleme gruplarından gelen haberleri değerlendirmek
-       İlgili kurum ve kaynaklar üzerinden veri toplamak
-       Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini takip etmek, arşivlemek; ilanı çıkan firmaları listelemek, talep gören konularda liste ve bültenler hazırlamak ve yayımlamak
-       İflas bülteni hazırlamak
-       İcra kayıtlarını, asliye ticaret mahkeme kayıtlarını kontrol etmek, ünvan eşleştirmesi yapmak
-       TAKBİS tapu kayıtlarını incelemek
-       İstihbarat arşivi oluşturmak, talep gören her tür raporlamayı yapmak
-       Firma istihbaratı için gerekli olan teknolojik gelişmeleri, güncel data ve yazılım hizmetlerini takip etmek


·   YAKIN TAKİP              Kredi Takip ve Kontrol Yönetmeni - Denizbank A.Ş. , İst.                                                              12/02/2007 – 12/06/2011

-       Kurum ve iştiraklerine ait kredili firmaların (firma, kefiller, ortaklar, grup firmaları)  ve teminat çek keşidecileri izlemek, yakın ve yasal takibe almak, Karşılıklar Yönetmeliği’ne göre sınıflandırmak.
-       Teminat kontrolleri, marj hesaplamaları, teminatların para ve sermaye piyasalarındaki değişimlerden ne ölçüde etkilendikleri hesaplamak, belirlenmiş kredi ve teminat marjlarının korunmasını ve/ya tamamlatılmasını sağlamak
-       Kredi vade ve limit aşımlarını takip etmek
-       Denetleme, inceleme ve soruşturma raporlarını takip etmek
-       E-haciz kayıtlarını takip etmek
-       TCMB ve KKB'den gelen çek ve senet kayıtlarını takip etmek
-       SGK prim borçları ile vergi borç ve cezalarını takip etmek
-       Rekabet Kurumu, EPDK ve Tarım, Çevre ve Sanayi Bakanlıkları tarafından verilen cezaları takip etmek
-       Belge, talimat ve teminat eksiklikleri tespit etmek,
-       Memzuç borçluluk, 300 kod kayıtlarını izlemek
-       Risk komiteleri düzenletmek ve sonuçlarını değerlendirmek
-       Siyasi, ekonomik ve sektörel gelişmeleri değerlendirmek
-       Kredi, teminat, çek ve senet risklerini değerlendirmek
-       Yapılandırmalar yapmak ve tahsilat performanslarını takip etmek
-       Gereken müşteri ziyaretlerini gerçekleştirmek
-       Riskli, batan müşteri listeleri oluşturmak
-       Kredi izleme birim çalışmalarını raporlamak
-       Erken uyarı sinyallerine göre gerekli aksiyonları almak
-       Kredilerin, tahsis şartlarına uygunluklarını denetlemek
-       Portföy tarama çalışmaları yapmak, sorunlu hale gelmesi muhtemel firmaları önceden tespit etmek
-       Kredileri sınıflandırmak, idari ve yasal takibe almak ve çıkarmak
-       Mali yapı ve nakit akım bozukluklarını değerlendirmek
-       Kredi ve teminat değişiklik  taleplerini değerlendirmek
-       Kredi ve teminat veri kalitesine yönelik analizler/raporlar yapmak ve bunlara göre gerekli tedbirleri almak, aldırmak
-       Alacak yaşlandırma raporları hazırlamak
-       Ortalama ödeme vadelerini raporlamak, geciken müşterilerin ödemelerini hatırlatmak, gerekirse yasal takip başlatmak
-       Kredi kararlarının doğruluğu ile ilgili olarak, performans analizleri yapmak ve sonuçlara ilişkin gerekli karar mekanizmalarının, politikaların ve süreçlerin gözden geçirilmesini sağlamak, risk politikalarını takip etmek ve gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak

·   YASAL TAKİP             Bankacılık Uzmanı - Birleşik Fon Bankası – TMSF –II.Tahsilat Dairesi, İst.                                 18/08/2003 – 18/03/2006

                        Yasal Takip II.Müdür -  Esbank T.A.Ş. - İdari İzleme  Müdürlüğü, İst.                                          17/06/1996 – 21/09/2001

-       Kredi borçlarını hesaplamak, protokol ve ödeme planları oluşturmak
-       İcrai satışlara katılınacak tutarları hesaplamak, katılım kararları oluşturmak, satın alınmak durumunda kalan menkul ve gayrımenkulleri takip etmek
-       İflas masalarına borç hesaplamak, aciz vesikalarını takip etmek
-       Kredileri sınıflandırmak, ayrılacak karşılıkları hesaplamak ve raporlamak
-       Takip hesaplarında izlenen kredi alacaklarının yeniden yapılandırılmasını, tahsilini ve tasfiyesini gerçekleştirmek
-       Tasfiye sürecindeki kredilerde geri ödeme performansı ve teminatlardaki kaliteyi denetlemek ve raporlamak
-       Tahsili gecikmiş alacakları değerlemek ve satışa hazır hale getirmek
-       Tahsilat süreçlerinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sağlamak
-       Kredi takip ve tahsilat politikalarını ve süreçlerini oluşturmak ve raporlamak
-       Çağrı merkezi, avukatlık firmaları v.b. destek hizmet süreçlerini yönlendirmek, denetlemek ve raporlamak

                      

EĞİTİM      

·   YÜKSEK LİSANS:        “Para, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar” Anabilim Dalı  - İstanbul Üni.
31/10/2005 – (Tez Aşaması)

·   LİSANS:                      “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi – İngilizce” Bölümü - Orta Doğu Teknik Üni.              22/09/1991 – 05/07/1995

           

DİĞER       

·   YABANCI DİL:            Özel okul ve üniversite eğitimi ile öğrenilmiş İngilizce
·    
·   SPK LİSANS:               Düzey-3 (İleri) ve Kredi Derecelendirme lisansları

·   BİLGİSAYAR:              Temel programlama, numerik ve text data işleme; ileri düzeyde MS Excel,

Autohotkey ve makro kullanımı

·   İLGİ ALANLARI:         Teknoloji ve satranç (lisanslı oyuncu, antrenör ve hakem)